Search
Toolkit

Công cụ Bình đẳng Năng lượng cho Người thuê nhà

November 17, 2022
facebooktwitterlinkedInemail

Tháng 11, 2022

Các chính quyền địa phương trên cả nước đang nỗ lực chống lại hai cuộc khủng hoảng cùng một lúc: biến đổi khí hậu và thiếu nhà ở giá rẻ. Tuy nhiên, nhân viên chính quyền địa phương và các bên liên quan (ví dụ: các tổ chức cộng đồng, nhà cung cấp nhà ở giá rẻ, người cho vay, công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng và những tổ chức ủng hộ) thường giải quyết tách biết các vấn đề này. Bộ công cụ này cung cấp hướng dẫn cho nhân viên chính quyền địa phương và các nhóm liên quan về cách lồng ghép chính sách tiết kiệm năng lượng và nhà ở giá rẻ, nhờ đó giảm phát thải khí nhà kính và bảo tồn hoặc tạo ra thêm nhà ở giá rẻ. Bộ công cụ cũng thảo luận về các chiến lược cấp kinh phí và tài chính cho hoạt động trang bị thêm thiết bị tiết kiệm năng lượng trong nhà ở giá rẻ; chiến lược để kết nối hiệu quả với chủ sở hữu bất động sản, nhân viên tòa nhà và người thuê về sử dụng năng lượng hiệu quả; và cuối cùng, các biện pháp trách nhiệm bình đẳng có thể giúp thể chế hóa việc lập kế hoạch và thực hiện chương trình dựa trên sự bình đẳng. Bộ công cụ này trình bày xuyên suốt các nghiên cứu trường hợp về chương trình sáng tạo trên khắp đất nước.

 

Xem bộ công cụ bằng tiếng Anh

Xem bộ công cụ bằng tiếng Tây Ban Nha

 

Alexander Jarrah
Nhân viên phân tích Nghiên cứu, Chính sách Địa phương

 Kate Tanabe
Nguyên Nhân viên phân tích Nghiên cứu, Chính sách Địa phương của ACEEE

 

Toolkit

Xem PDF: Bình đẳng Năng lượng cho Người thuê nhà: Bộ công cụ Mở rộng Hiệu quả Năng lượng và Bảo tồn Nhà ở Giá rẻ

Toolkit

Xem PDF: Đối phó với những Thách thức cho Người thuê nhà bằng các Chiến lược Tiết kiệm Năng lượng kết hợp Chống Di dời

Toolkit

Xem PDF: Bù đắp Thiếu hụt trong Kinh phí và Tài chính để Trang bị thêm Thiết bị Tiết kiệm Năng lượng cho Nhà thuê

Toolkit

Xem PDF: Hướng dẫn về Chiến dịch Tiếp thị, Hướng dẫn và Tiếp cận Cộng đồng Nhắm mục tiêu Cải thiện Sử dụng Tiết kiệm Năng lượng cho Nhà thuê

Toolkit

Xem PDF: Các biện pháp của Chính quyền Địa phương để Thể chế hóa Trách nhiệm Bình đẳng

Trích dẫn đề xuất:
Jarrah, A., and K. Tanabe. 2022. Energy Equity for Renters Toolkit. Washington, DC: American Council for an Energy-Efficient Economy.

 

This Article Was About

Homes and Multifamily Buildings Energy Equity Local and Community Initiatives
© 2024 All rights reserved.